fbpx
laderafbeelding

Privacybeleid

Voorwaarden en Condities

Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2021

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze dienst.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die als volgt is omschreven. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

-Affiliate een entiteit die zeggenschap uitoefent over, zeggenschap wordt uitgeoefend door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van directeuren of andere leidinggevende autoriteit, in eigendom heeft.

-Country verwijst naar:Luxemburg

-Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Java Trading SA, 2, rue des Tilleuls - L-8832 Rombach-Martelange.

-Device betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.

-Service verwijst naar de Website.

-Voorwaarden. (ook "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service.

-Derde-partij Sociale Media Dienst betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of ter beschikking gesteld door de Dienst.

-Website verwijst naar El Cabrón Rum, bereikbaar vanaf https://www.elcabronrum.com

-Jij betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke dit individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf van kracht is. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden en Bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Bepalingen, dan mag U geen toegang krijgen tot de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van de Onderneming. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze dienst.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk eindigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U werkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, hetgeen betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen niet van toepassing kunnen zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn voor zover de wet dat toestaat.

"ZOALS HET IS" en "ZO BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Dienst wordt U aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" en "BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Filialen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Dienst aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doet noch het Bedrijf noch enige provider van het Bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) wat betreft de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen van dit artikel worden toegepast in de grootste mate die door de toepasselijke wetgeving kan worden afgedwongen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan de wetten van het Land, met uitsluiting van zijn conflicterende rechtsregels. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U problemen of geschillen hebt over de Service, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, gelden voor U de dwingende bepalingen van de wet van het land waar U woont.

Verenigde Staten naleving van de wet

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", en (ii) U niet staat vermeld op een lijst van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand inhouden van enige volgende schending.

Vertaling Tolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald indien Wij ze voor U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst.
U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering is, bepalen Wij naar eigen goeddunken.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij U geen gebruik meer te maken van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@elcabronrum.com

nl_NL
Scroll naar boven

Hola Cabrón!

Ben je ouder dan 18 jaar?

U moet meerderjarig zijn om toegang te krijgen tot deze website.

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.