fbpx
laderafbeelding

Wettelijke informatie

Definities

Cliënt: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten : https://www.elcabronrum.com beschikbaar stelt aan Cliënten :

Inhoud : Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)", die overeenstemmen met alle persoonsgegevens die in het bezit kunnen zijn van https://www.elcabronrum.com voor het beheer van uw rekening, het beheer van uw klantenrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovenvermelde site en deze gebruikt.

Persoonlijke informatie: "Inlichtingen die, in welke vorm ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website ervan in kennis gesteld dat https://www.elcabronrum.com de identiteit van de verschillende partijen die bij de uitvoering van en het toezicht op het programma betrokken zijn:

Eigenaar SA RICHARDS BROTHERS GROUP BTW-nummer: LU33784602 - 4, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR 1852 LUXEMBURG

Verantwoordelijk voor publicatie : RICHARDS BROTHERS GROUP SA - info@richards-brothers.com
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Jérome Jamart - jjamart@richards-brothers.com
Gastheer Infomaniak Network SA - 25, rue Eugène-Marziano 1227 GENEVA, SWITZERLAND +41.22.820.35.44
Functionaris voor gegevensbescherming : Jérome Jamart - jjamart@richards-brothers.com

Dit model van wettelijke kennisgeving wordt voorgesteld door de gratis juridische mededeling generator voor een website

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://www.elcabronrum.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.elcabronrum.com worden derhalve verzocht hen regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan evenwel worden besloten door https://www.elcabronrum.comDe onderneming zal dan trachten de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://www.elcabronrum.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.elcabronrum.com verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.elcabronrum.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
https://www.elcabronrum.com zich inspant om op de site https://www.elcabronrum.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.elcabronrum.com worden louter ter informatie gegeven en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien is de informatie op de site https://www.elcabronrum.com zijn niet uitputtend. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
De site https://www.elcabronrum.com wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://www.elcabronrum.com en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.elcabronrum.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : https://www.elcabronrum.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

https://www.elcabronrum.com treedt op als de uitgever van de site. https://www.elcabronrum.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Inhoud die het publiceert.

https://www.elcabronrum.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die bij toegang tot de website aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht https://www.elcabronrum.comDit kan het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, dan wel van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.elcabronrum.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de https://www.elcabronrum.com.
Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://www.elcabronrum.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Waar van toepassing, https://www.elcabronrum.com behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de drager (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en van zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: JAVA TRADING. https://www.elcabronrum.comwordt vertegenwoordigd door Jérome Jamart, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Wanneer https://www.elcabronrum.com verwerkt Persoonsgegevens, https://www.elcabronrum.com alle redelijke maatregelen neemt om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden gebruikt https://www.elcabronrum.com behandelt hen.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.elcabronrum.com kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillig tevredenheidsenquêtes te houden over https://www.elcabronrum.com mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.elcabronrum.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze alleen voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, moeten de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com hebben de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie https://www.elcabronrum.com hun gegevens (al dan niet) zullen moeten meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zo gauw als https://www.elcabronrum.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe haar gegevens te vernietigen, behalve wanneer de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wenst te weten hoe https://www.elcabronrum.com gebruik van zijn Persoonsgegevens, de rectificatie ervan te vragen of zich tegen de verwerking ervan te verzetten, kan de Gebruiker contact opnemen met https://www.elcabronrum.com schriftelijk aan het volgende adres

JAVA TRADING - DPO, Jérome Jamart
2, RUE DES TILLEULS 8832 ROMBACH MARTELANGE.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wenst te ontvangen https://www.elcabronrum.com corrigeren, bijwerken of schrappen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die gelden voor https://www.elcabronrum.com door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Tenslotte, de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://www.elcabronrum.com zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Maar, https://www.elcabronrum.com blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www.elcabronrum.comDeze moet de Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien is de https://www.elcabronrum.com verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.elcabronrum.com en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com zijn voornamelijk onze klantendienst agenten.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Ten aanzien van de gebruikers van een Site https://www.elcabronrum.comDe volgende gegevens worden verzameld voor de werking van de dienst en worden bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie:
klantlocatie voor de verkooppuntenpagina

https://www.elcabronrum.com verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te verstrekken:
naam, voornaam, e-mail

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 12 maanden na het einde van de contractuele relatie

8. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen.
Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.elcabronrum.com zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de aanname van de aankoop van https://www.elcabronrum.com en zijn rechten zouden de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https://www.elcabronrum.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, https://www.elcabronrum.com gebruik maakt van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens, https://www.elcabronrum.comalle redelijke maatregelen nemen om het te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De site https://www.elcabronrum.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.elcabronrum.com. Maar, https://www.elcabronrum.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsmogelijkheden die u hieronder worden aangeboden en vermeld, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden Diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

https://www.elcabronrum.com kan de informatie verwerken die de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site heeft verzameld, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://www.elcabronrum.com om de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies het browsen en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.elcabronrum.com deelt de Gebruiker mee dat in dat geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit zou ook het geval kunnen zijn wanneer https://www.elcabronrum.com of een van zijn dienstverleners, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien van toepassing, https://www.elcabronrum.com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het slecht functioneren van de Site en van de diensten die eventueel worden voorgesteld door https://www.elcabronrum.com(i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor de Gebruiker om https://www.elcabronrum.com de Cookies die nodig zijn voor de werking ervan op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.elcabronrum.com kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen de in dit deel beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op de Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus sociale netwerk iconen op de https://www.elcabronrum.com of in haar mobiele applicatie en indien de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://www.elcabronrum.comTwitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw eindapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te navigeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.elcabronrum.com. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming intrekken om https://www.elcabronrum.com dit type cookie deponeert.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

https://www.elcabronrum.com kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en one-to-one GIF's) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie maakt het mogelijk https://www.elcabronrum.com om de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze bakens informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://www.elcabronrum.comen om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.elcabronrum.com is onderworpen aan het Franse recht.
Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Luxemburg bevoegd

Zoek een verkooppunt Bij u in de buurt

Gebruik onze online tool om gemakkelijk de winkel te vinden die het product in uw buurt heeft!

Wettelijke informatie

Definities

Cliënt: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten : https://www.elcabronrum.com beschikbaar stelt aan Cliënten :

Inhoud : Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie: Hierna te noemen "Informatie(s)", die overeenstemmen met alle persoonsgegevens die in het bezit kunnen zijn van https://www.elcabronrum.com voor het beheer van uw rekening, het beheer van uw klantenrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovenvermelde site en deze gebruikt.

Persoonlijke informatie: "Inlichtingen die, in welke vorm ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website ervan in kennis gesteld dat https://www.elcabronrum.com de identiteit van de verschillende partijen die bij de uitvoering van en het toezicht op het programma betrokken zijn:

Eigenaar SA JAVA TRADING BTW-nummer: LU32532025 - 2, RUE DES TILLEULS 8832 ROMBACH MARTELANGE

Verantwoordelijk voor publicatie : JAVA TRADING SA - info@javatrading.lu
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Jérome Jamart - info@javatrading.lu
Gastheer Infomaniak Network SA - 25, rue Eugène-Marziano 1227 GENEVA, SWITZERLAND +41.22.820.35.44
Functionaris voor gegevensbescherming : Jérome Jamart - info@javatrading.lu

Dit model van wettelijke kennisgeving wordt voorgesteld door de gratis juridische mededeling generator voor een website

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://www.elcabronrum.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site https://www.elcabronrum.com worden derhalve verzocht hen regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan evenwel worden besloten door https://www.elcabronrum.comDe onderneming zal dan trachten de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://www.elcabronrum.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.elcabronrum.com verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.elcabronrum.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
https://www.elcabronrum.com zich inspant om op de site https://www.elcabronrum.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.elcabronrum.com worden louter ter informatie gegeven en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bovendien is de informatie op de site https://www.elcabronrum.com zijn niet uitputtend. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
De site https://www.elcabronrum.com wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://www.elcabronrum.com en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.elcabronrum.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : https://www.elcabronrum.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

https://www.elcabronrum.com treedt op als de uitgever van de site. https://www.elcabronrum.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Inhoud die het publiceert.

https://www.elcabronrum.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die bij toegang tot de website aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht https://www.elcabronrum.comDit kan het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, dan wel van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.elcabronrum.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de https://www.elcabronrum.com.
Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://www.elcabronrum.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Waar van toepassing, https://www.elcabronrum.com behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de drager (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en van zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: JAVA TRADING. https://www.elcabronrum.comwordt vertegenwoordigd door Jérome Jamart, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Wanneer https://www.elcabronrum.com verwerkt Persoonsgegevens, https://www.elcabronrum.com alle redelijke maatregelen neemt om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden gebruikt https://www.elcabronrum.com behandelt hen.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.elcabronrum.com kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

-om het surfen op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.

-om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hashed)

-om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

-om vrijwillige tevredenheidsenquêtes te houden over https://www.elcabronrum.com mailadres

-voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mail adres

https://www.elcabronrum.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze alleen voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, moeten de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com hebben de volgende rechten:

- recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden

-het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2 quater GDPR)

-het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)

-het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)

-het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 RGPD)

-het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie https://www.elcabronrum.com hun gegevens (al dan niet) zullen moeten meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zo gauw als https://www.elcabronrum.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe haar gegevens te vernietigen, behalve wanneer de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wenst te weten hoe https://www.elcabronrum.com gebruik van zijn Persoonsgegevens, de rectificatie ervan te vragen of zich tegen de verwerking ervan te verzetten, kan de Gebruiker contact opnemen met https://www.elcabronrum.com schriftelijk aan het volgende adres

JAVA TRADING - DPO, Jérome Jamart
2, RUE DES TILLEULS 8832 ROMBACH MARTELANGE.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wenst te ontvangen https://www.elcabronrum.com corrigeren, bijwerken of schrappen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die gelden voor https://www.elcabronrum.com door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Tenslotte, de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://www.elcabronrum.com zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Maar, https://www.elcabronrum.com blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.elcabronrum.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www.elcabronrum.comDeze moet de Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien is de https://www.elcabronrum.com verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.elcabronrum.com en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.elcabronrum.com zijn voornamelijk onze klantendienst agenten.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Ten aanzien van de gebruikers van een Site https://www.elcabronrum.comDe volgende gegevens worden verzameld voor de werking van de dienst en worden bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie:
klantlocatie voor de verkooppuntenpagina

https://www.elcabronrum.com verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te verstrekken:
naam, voornaam, e-mail

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 12 maanden na het einde van de contractuele relatie

8. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen.
Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentenmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.elcabronrum.com zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de aanname van de aankoop van https://www.elcabronrum.com en zijn rechten zouden de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https://www.elcabronrum.com.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, https://www.elcabronrum.com gebruik maakt van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens, https://www.elcabronrum.comalle redelijke maatregelen nemen om het te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De site https://www.elcabronrum.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.elcabronrum.com. Maar, https://www.elcabronrum.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsmogelijkheden die u hieronder worden aangeboden en vermeld, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden Diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

https://www.elcabronrum.com kan de informatie verwerken die de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site heeft verzameld, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://www.elcabronrum.com om de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies het browsen en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.elcabronrum.com deelt de Gebruiker mee dat in dat geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit zou ook het geval kunnen zijn wanneer https://www.elcabronrum.com of een van zijn dienstverleners, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien van toepassing, https://www.elcabronrum.com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het slecht functioneren van de Site en van de diensten die eventueel worden voorgesteld door https://www.elcabronrum.com(i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor de Gebruiker om https://www.elcabronrum.com de Cookies die nodig zijn voor de werking ervan op te slaan of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.elcabronrum.com kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen de in dit deel beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op de Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus sociale netwerk iconen op de https://www.elcabronrum.com of in haar mobiele applicatie en indien de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://www.elcabronrum.comTwitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw eindapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te navigeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.elcabronrum.com. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming intrekken om https://www.elcabronrum.com dit type cookie deponeert.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

https://www.elcabronrum.com kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en one-to-one GIF's) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie maakt het mogelijk https://www.elcabronrum.com om de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze bakens informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://www.elcabronrum.comen om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.elcabronrum.com is onderworpen aan het Franse recht.
Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Luxemburg bevoegd

nl_NL
Scroll naar boven

Hola Cabrón!

Ben je ouder dan 18 jaar?

U moet meerderjarig zijn om toegang te krijgen tot deze website.

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.